wczytywanie

Regulamin

REGULAMIN DROGERII INTERNETOWEJ

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EWKO24 Sp. z o.o. - Drogeria internetowa z siedzibą w ul. Romualda Traugutta 37 /28
  33-300 Nowy Sącz, za pośrednictwem drogerii internetowej drogeriaewko24.pl (zwanej dalej: „Drogerią Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Strona internetowa, zwana dalej Portalem, to znajdująca się pod adresem www.drogeriaewko24.pl drogeria internetowa, za której pośrednictwem świadczone są usługi opisane w niniejszym regulaminie.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.

 3. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 5. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

  a) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

  Produkty lecznicze nie są dostarczane za pośrednictwem InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Wysyłka Produktu leczniczego odbywa się warunkach zapewniających jakość Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo stosowania – art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142 t.j.), co stanowi podstawę do ograniczenia wyboru Dostawcy w trakcie składania zamówienia.

  b) firma kurierska, wybrana spośród dostępnych ofercie.

 6. Usługi farmaceutyczne - usługi farmaceutyczne, o których mowa w art. 2a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, polegające w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.

 7. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Drogerii.

 8. Konto użytkownika – to podstrona portalu dostępna po zalogowaniu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o użytkownikach portalu, umożliwiające korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez portal.

 9. Hasło – to ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji na portalu.

 10. Rejestracja na portalu - oznacza czynność faktyczną dokonaną jednorazowo w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Portalu. Klient, aby móc założyć konto, musi posiadać adres mailowy oraz w celu realizacji późniejszego zamówienia podać numer telefonu kontaktowego oraz dane teleadresowe.

 11. Klient, który poprawnie zarejestrował się w Portalu, ma dostęp do swojego Panelu Klienta, gdzie może wprowadzić swoje dane, sprawdzić historię zamówień oraz ma możliwość usunięcia konta i zarazem wszystkich swoich danych z bazy Drogerii Internetowej.
 12. Umowa sprzedaży - zawierana przez Użytkownika umowa sprzedaży za pośrednictwem Portalu w ramach Sprzedaży Wysyłkowej.

 13. Sprzedaż wysyłkowa- to Umowa sprzedaży zawierana na odległość za pośrednictwem Portalu pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą wysyłkowym. Produkty objęte Sprzedażą wysyłkową posiadają na karcie produktu dostępnej w Portalu oznaczenia informujące o możliwości dostawy za pośrednictwem firm kurierskich.

 14. Sprzedawca wysyłkowy – to EWKO24 Sp. z o.o. - Drogeria internetowa, z siedzibą w ul. Romualda Traugutta 37 /28
  33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrza Krynicy – Zdroju, NIP 753-106-91-00, REGON 120066279, zwany stroną Umowy sprzedaży.

 15. Produkty - to leki wydawane bez przepisu lekarza, wyroby medyczne, suplementy diety i substancje lub ich mieszaniny, przedstawione jako posiadające właściwości zapobiegania, lub leczenia chorób występujących u ludzi, lub zwierząt lub podawane w celu postawienia diagnozy, lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne, lub metaboliczne, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Drogeria wysyłkowazwana Sprzedającym - EWKO24 Sp. z o.o. - Drogeria internetowa, z siedzibą w ul. Romualda Traugutta 37 /28
  33-300 Nowy Sącz.

 17. Operator płatności - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer NIP: 779-23-08-495, będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

 18. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników , którzy dokonali Rejestracji na portalu indywidualnego Konta.

 19. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.

 20. Adres reklamacyjny - to adres, gdzie należy przesyłać zwroty: EWKO24 Sp. z o.o. - Drogeria internetowa, ul. Romualda Traugutta 37 /28, 33-300 Nowy Sącz

 21. Cennik dostaw – znajduje się pod adresem https://drogeriaewko24.pl/dostawa-i-platnosc.html, jest to zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 22. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 23. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wysłania produktu musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Drogerii Internetowej.
 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z Portalu poprawność działania Drogerii Internetowej w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://drogeriaewko24.pl/, należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Portal w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Drogerii Internetowej.
 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 12. Wszystkie produkty, znajdujące się w ofercie Drogerii Internetowej są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 13. Za zamówione w Drogerii towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
 14. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa i płatność”.
 15. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed rozpoczęciem leczenia lub terapii oraz użyciem konkretnego produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą, oraz zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, zawierającej wskazania i przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany oferty produktów w każdym czasie, ewentualne zmiany nie obejmują złożonych już zamówień.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wysłania przesyłki lub wydania zamówienia w punkcie stacjonarnym;
  5. złożenie w Drogerii Internetowej zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 3. Zawarcie umowy między Sprzedającym a Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia w momencie naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"
 4. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia. Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, na adres podany w formularzu zamówienia, z nr zamówienia i wszystkimi danymi dotyczącymi składu zamówienia, cen, formy dostawy i płatności.
 6. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 7. Drogeria zastrzega sobie prawo do możliwości opóźnienia w realizacji zamówienia dla celów logistyki przygotowania przesyłki i zamówienia usługi kurierskiej, jednak nie więcej niż 48 godzin od złożenia Zamówienia. O takim fakcie poinformuje Kupującego stosowną wiadomością e-mail na podany przez Kupującego adres.
  Całkowity czas wykonania zamówienia to czas realizacji zamówienia, przygotowania paczki do wysłania (1-2 dni robocze) + czas dostarczenia zamówienia, który w zależności od opcji wybranej formy wysyłki może wynieść od 1 do 3 dni roboczych.
 8. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości, lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia, lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 9. Wysłanie Produktu następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 10. Zakupiony Produkt jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 11. Drogeria prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 12. Drogeria nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Leki i wyroby medyczne to produkty specjalne, podlegające indywidualnym procedurom zakupu i zwrotu. Szczegółowe informacje dotyczące procedur i przepisów określa art. 96 ust. 7 i 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym ustawodawca wyraźnie określił obowiązująca zasadę zwrotów.
 2. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Drogerii Internetowej EW-KO nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Drogerii Internetowej EW-KO z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Drogerii na zasadach opisanych w Regulaminie.Zasadę tę reguluje art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 - t.j.). W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych należy skontaktować się telefonicznie i ustalić warunki zwrotu.
 1. W przypadku towarów innych niż wskazane w punkcie 2 Kupujący może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych poniżej.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy składając Drogerii Internetowej EW-KO dokument o nazwie: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (>>>link)Może to zrobić faksem, lub pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres EWKO24 Sp. z o.o.” ul. Romualda Traugutta 37/28, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Zwrot” . Wzór oświadczenia umieszczony jest na Portalu w zakładce Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.
 1. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Drogerii Sprzedający zwróci Kupującemu całość otrzymanej płatności, pomniejszoną o koszt dostawy.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drogerię, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Kupujący przy zwrocie zamówienia, zgodnego z warunkami określonymi w punktach 1. i 2. tego działu, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. Zwracana paczka powinna być należycie zapakowana, najlepiej w oryginalnym kartonie, z zachowaniem dobrych praktyk i staranności, z oryginalnymi banderolami i bez znamion ingerencji w ich konstrukcję i korzystania z nich.Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie opakowań preparatów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech , charakteru i funkcjonowania.
 5. Drogeria zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego płatność takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.Zwrot jest dokonywany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Drogeria może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanymi towarami.
 6. Zwracane preparaty powinny być odpowiednio zabezpieczone, w takim samym standardzie, jak zostały przesłane, nie mogą być również wysyłane za pobraniem.
 7. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku umów, w których:
 • preparaty mają krótki termin przydatności do spożycia, o czym Kupujący został poinformowany i przyjął do wiadomości ten fakt przy okazji składania zamówienia, a sam preparat ma wystarczający w momencie zawierania umowy termin przydatności do pełnego wykorzystania zgodnie ze wskazówkami producenta,
 • towary, dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia,
 • przedmiotem umowy są towary wymienione w § 5 punkt 2 powyżej.

 

§ 5. Reklamacje towarów

 1. Przy odbieraniu przesyłki z zamówieniem obowiązkowe jest sprawdzenie jej zawartości w obecności pracownika firmy kurierskiej.
  W momencie, gdy zostanie stwierdzone uszkodzenie opakowania lub produktu we wnętrzu przesyłki prosimy o niezwłoczne sporządzenie protokołu reklamacyjnego oraz zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Kupujący, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Produktu z umową Kupujący może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@drogeriaewko24.pl lub pisemnie na adres Drogeria EW-KO, ul. Romualda Traugutta 37/28, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Kupujący, który wysyła reklamowany Produkt Sprzedającemu, proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładne opisanie wad Produktu. Składając reklamację Kupujący proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
 5. Produkt należy odesłać na adres: Drogeria EW-KO, ul. Romualda Traugutta 37/28, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku Produktów, do których załączony jest dokument gwarancyjny, Kupujący może także skorzystać z gwarancji i w tym celu zwraca się bezpośrednio do producenta Produktu lub do punktu serwisowego wskazanego w dokumencie gwarancji.
 6. Sprzedający informuje, że nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla Produktów znajdujących się w Drogerii internetowej lub informuje o takich gwarancjach, jeśli dot. one oferowanych w Drogerii internetowej Produktów.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownego wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).
 9. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, tel. 12 448 10 30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl
 10. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://drogeriaewko24.pl/polityka-prywatnosci.html

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://drogeriaewko24.pl/Regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Odbierz zamówienie
za darmo w jednej
z naszych aptek
zapłać on-line
lub przy odbiorze
masz wątpliwości?
nasz farmaceuta
chętnie pomoże!

Newslleter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

Trwa przetwarzanie danych...

W naszej drogerii za zakupy zapłacisz szybko i bezpiecznie!

Drogeria internetowa - płatności on-line
Strony internetowe Nowy Sącz